SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ ASOCIÁCIA

Prijímačky na Katedru telesnej výchovy a športu FF UMB Banská Bystrica

Informácie o prijímačkách na Katedru telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulky Univerzity Meteja Bella v Banskej Bystricy: 

Bakalárske štúdium 2017/2018 – denná forma


http://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2017-2018/bakalarsky-stupen-studia-2017-2018/otvarane-bc-studijne-programy-2017-2018-denna-forma.html


Bakalárske štúdium 2017/2018 – externá forma


http://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2017-2018/bakalarsky-stupen-studia-2017-2018/otvarane-bc-studijne-programy-2017-2018-externa-forma.html


Prijímacie konanie - termíny a poplatky


http://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2017-2018/bakalarsky-stupen-studia-2017-2018/prijimacie-konanie-terminy-a-poplatky.html


Prijímacie konanie  – všeobecné informácie


http://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2017-2018/bakalarsky-stupen-studia-2017-2018/prijimacie-konanie-vseobecne-informacie.html


Podmienky prijímacieho konania (denná aj externá forma) – obsah talentových skúšok


http://www.ff.umb.sk/uchadzaci/ponuka-studia-2017-2018/bakalarsky-stupen-studia-2017-2018/podmienky-prijimacieho-konania/


Kritérium pre špecializáciu basketbal – (pre štud. program - učiteľstvo TV a trénerstvo)


-         registrované členstvo v Slovenskej basketbalovej asociácii (SBA)


-         aktívny hráč minimálne v krajskej súťaži alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. kv. stupňa


 


Predprijímačkový kurz


 


http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/oznamy-katedry/predprijimackovy-kurz-2017.html


  


+ OTVÁRAME NOVÝ ŠTUDIJNÝ NEUČITEĽSKÝ PROGRAM  - REKREOLÓGIA


  


Bližšie informácie:


Mgr. Andrea Izáková, PhD., KTVŠ FF UMB B. Bystrica, andrea.izakova@umb.sk, 0905 920 345